“Tôi mong muốn việc hình thành Ban Tu thư Đại học Hoa Sen sẽ góp phần giúp Trường Đại học Hoa Sen nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập, nghiên cứu, phát hiện, nâng đỡ những ý tưởng sáng tạo trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học và đóng góp cho Thành phố những sáng kiến, những công trình nghiên cứu, công trình xuất bản có giá trị cả về lý luận và thực tiễn, góp phần giải quyết những vấn đề Thành phố đang đặt ra trong hiện tại và tương lai.”

Sub title: 
Nguyên Chủ tịch nước
Hình: