Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh 

Hướng ngành: MBA - Quản lý Công  

1. Chương trình đào tạo: 

  • Tổng số tín chỉ: 60 tín chỉ 
    • 12 môn chuyên ngành: 40 tín chỉ 
    • Báo cáo đề cương + Luận văn tốt nghiệp: 20 tín chỉ
  • Thời gian đào tạo: 18 tháng. Thời gian học tối đa: 42 tháng 

2. Danh sách môn học:

 

STT

Tên môn học tiếng Việt

Tên môn học tiếng Anh

Kiến thức chung

1

Triết học

Philosophy

Kiến thức cơ sở

2

Phương pháp nghiên cứu khoa học

Research Methods

3

Chiến lược quản trị nguồn nhân lực & Hành vi tổ chức

HRM Strategy & Organizational Behavior

4

Lãnh đạo và chiến lược chuyển đổi số

Leadership and Digital Transformation Strategy

Kiến thức chung ngành

5

Kinh doanh điện tử và nền kinh tế chia sẻ

E-Business and sharing economy

6

Phân tích số liệu và dự báo thị trường - ứng dụng big data

Data Analysis and Forecasting - Big Data Application

7

Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo

Entrepreneurship and Innovation

Kiến thức chuyên ngành bắt buộc

8

Chính phủ điện tử

E-Government

9

Quản lý kinh tế trong môi trường số

Economic Administration in Digital environment

10

Quản lý dự án đầu tư

Investment Management

Phần tự chọn bắt buộc (Chọn 2 trong 4 môn)

1

Hệ quản trị nguồn lực doanh nghiệp

Enterprise Resource Planning (ERP)

2

Quản trị rủi ro

Risk Management

3

Ứng dụng Blockchain trong kinh doanh

Applying Blockchain on Business

4

Chính phủ và chính sách công

Government and Public Policy

Tốt nghiệp

1

Báo cáo chuyên đề

Business Report

2

Luận văn tốt nghiệp

MBA Thesis