Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh 

Hướng ngành: MBA - Quản trị Logistics 

1. Chương trình đào tạo: 

  • Tổng số tín chỉ: 60 tín chỉ 
    • 12 môn chuyên ngành: 40 tín chỉ 
    • Báo cáo đề cương + Luận văn tốt nghiệp: 20 tín chỉ
  • Thời gian đào tạo: 18 tháng. Thời gian học tối đa: 42 tháng 

2. Danh sách môn học:

STT

Tên môn học tiếng Việt

Tên môn học tiếng Anh

Kiến thức chung

1

Triết học

Philosophy

Kiến thức cơ sở

2

Phương pháp nghiên cứu khoa học

Research Methods

3

Chiến lược quản trị nguồn nhân lực & Hành vi tổ chức

HRM Strategy & Organizational Behavior

4

Lãnh đạo và chiến lược chuyển đổi số

Leadership and Digital Transformation Strategy

Kiến thức chung ngành

5

Kinh doanh điện tử và nền kinh tế chia sẻ

E-Business and sharing economy

6

Phân tích số liệu và dự báo thị trường - ứng dụng big data

Data Analysis and Forecasting - Big Data Application

7

Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo

Entrepreneurship and Innovation

Kiến thức chuyên ngành bắt buộc

8

Quản trị chuỗi cung ứng

Supply Chain Management (SCM)

9

Kinh doanh dịch vụ Logistics

Business of Logistics Services

10

Thiết kế giải pháp Logistics

Logistics Solution Design

Phần tự chọn bắt buộc (Chọn 2 trong 4 môn)

1

Quản trị rủi ro

Risk Management

2

Quản trị kho hàng và phân phối

Warehouse and Distribution Management

3

Quản trị vận tải hàng nguy hiểm

Transportation of Dangerous goods Management

4

Logistics quốc tế

International Logistics

Tốt nghiệp

1

Báo cáo chuyên đề

Business Report

2

Luận văn tốt nghiệp

MBA Thesis