Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh 

Hướng ngành: MBA - Quản trị Marketing 

 

1. Chương trình đào tạo: 

  • Tổng số tín chỉ: 60 tín chỉ 
    • 12 môn chuyên ngành: 40 tín chỉ 
    • Báo cáo đề cương + Luận văn tốt nghiệp: 20 tín chỉ
  • Thời gian đào tạo: 18 tháng. Thời gian học tối đa: 42 tháng 

2. Danh sách môn học:

STT

Tên môn học tiếng Việt

Tên môn học tiếng Anh

Kiến thức chung

1

Triết học

Philosophy

Kiến thức cơ sở

2

Phương pháp nghiên cứu khoa học

Research Methods

3

Chiến lược quản trị nguồn nhân lực & Hành vi tổ chức

HRM Strategy & Organizational Behavior

4

Lãnh đạo và chiến lược chuyển đổi số

Leadership and Digital Transformation Strategy

Kiến thức chung ngành

5

Kinh doanh điện tử và nền kinh tế chia sẻ

E-Business and sharing economy

6

Phân tích số liệu và dự báo thị trường - ứng dụng big data

Data Analysis and Forecasting - Big Data Application

7

Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo

Entrepreneurship and Innovation

Kiến thức chuyên ngành bắt buộc

8

Chiến lược thương hiệu

Brand Strategy

9

Truyền thông Marketing xã hội và Kỹ thuật số

Social media và Digital Marketing

10

Chiến lược Marketing trong thời đại chuyển đổi

Marketing Strategy in Transformation Era

Phần tự chọn bắt buộc (Chọn 2 trong 4 môn)

1

Ứng dụng Blockchain trong kinh doanh

Applying Blockchain on Business

2

Quản trị khủng hoảng truyền thông

Risk Communication Management

3

Trải nghiệm hành trình khách hàng

Customer Journey Experience

4

Marketing và bán hàng hiện đại

Marketing and Modern Selling

Tốt nghiệp

1

Báo cáo chuyên đề

Business Report

2

Luận văn tốt nghiệp

MBA Thesis