Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh (MAE)

1. Chương trình đào tạo: 

  • Tổng số tín chỉ: 60 tín chỉ 
    • 12 môn chuyên ngành: 40 tín chỉ 
    • Báo cáo đề cương + Luận văn tốt nghiệp: 20 tín chỉ
  • ​2 hướng ngành đào tạo: Giảng dạy, Dịch thuật
  • Thời gian đào tạo: 24 tháng. Thời gian học tối đa: 48 tháng 

2. Danh sách môn học:

 

STT

Tên môn học tiếng Việt

Tên môn học tiếng Anh

1

Triết học

Philosophy

2

Phương pháp nghiên cứu trong Ngôn ngữ học Ứng dụng

Research Methodology in Applied Linguistics

3

Nhận thức về Ngôn ngữ

Language Awareness

4

Ngôn ngữ học Máy tính

Computational Linguistics

5

Tính tương tác của Diễn ngôn

Discourses in Interaction

6

Nghĩa của Ngôn ngữ trong thế giới toàn cầu hóa

Meanings in the Globalized World

7

Sự đa dạng và thay đổi trong ngôn ngữ

Language Variation and Change

8

Ngôn ngữ, Văn hóa, & Xã hội

Language, Culture and Society

9

Ngôn ngữ xã hội học

Sociolinguistics

10

Cú pháp học đối chiếu

Contrastive Syntax

11

Giao tiếp đa văn hóa

Intercultural Communication

Hướng ngành Giảng dạy

12

Thụ đắc Ngôn ngữ thứ Hai

Second Language Acquisition

13

Lý thuyết và Thực hành trong việc giảng dạy Ngôn ngữ

Theory and Practice of Language Teaching

14

Phương pháp đánh giá trong lớp học

Classroom-based Evaluation

15

Dạy Kỹ năng Ngữ nhận (Nghe-Đọc)

Teaching Receptive Skills

16

Dạy Kỹ năng ngữ phát (Nói-Viết)

Teaching Productive Skills

17

Công nghệ Truyền thông và Thông tin trong việc Dạy và Học ngôn ngữ

Information and Communication Technology in Language Teaching and Learning

18

Quản lý Trung tâm Ngoại ngữ

Language Center Management

19

Thiết kế đề cương môn học và Phát triển tài liệu học tập

Syllabus Design and Materials Development

Hướng ngành dịch thuật

20

Lý thuyết & Thực hành Biên dịch

Theory and Practice of Translation

21

Nghiên cứu về Dịch thuật

Research in Translation Studies

22

Biên dịch trong xu hướng Toàn cầu hóa và Địa phương hóa

Translation between Globalization and Localization

23

Đạo đức & Hệ tư tưởng trong lĩnh vực dịch thuật

Ethics and Ideologies in Translation and Interpreting

24

Dịch thuật trong thời đại kỹ thuật số

Translation in the Digital Age

25

Phiên dịch Hội thảo

Conference Interpreting

26

Giảng dạy Biên – Phiên dịch

Translator-Interpreter Training

27

Thực hành Biên dịch nâng cao

Specialized Translation

Luận văn tốt nghiệp

28

Đề xuất Nghiên cứu

Research Proposal

29

Luận văn  tốt nghiệp

Graduation Thesis