ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

Tham khảo mục 4.1 của Thông báo tuyển sinh để chọn đúng đối tượng tương ứng
Cơ quan công tác Từ thời gian Đến thời gian

Bạn vui lòng kiểm tra và đảm bảo các thông tin hồ sơ chính xác trước khi hoàn tất đăng ký.