thư viện, cơ sở dữ liệu, HSU, ĐHHS
  • 11.10.2021

Hướng dẫn sử dụng cơ sở dữ liệu trực tuyến thư viện Trường Đại học Hoa Sen

Hướng dẫn sử dụng hệ thống thư viện để truy cập truy cập vào các cơ sở dữ liệu trực tuyến: ProQuest Central, Credo Reference, IEEE Xplore Digital Library, Springer Link, và Công bố Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Xem thêm →