thư viện, cơ sở dữ liệu, HSU, ĐHHS
  • 11.10.2021

Hướng dẫn sử dụng cơ sở dữ liệu trực tuyến thư viện Trường Đại học Hoa Sen

Hướng dẫn sử dụng hệ thống thư viện để truy cập truy cập vào các cơ sở dữ liệu trực tuyến: ProQuest Central, Credo Reference, IEEE Xplore Digital Library, Springer Link, và Công bố Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Xem thêm →
ĐCMH
  • 23.05.2021

MBA - Đề cương môn học

Đề cương môn học  QT527SV01 - Phát triển năng lực lãnh đạo (Leadership Development)

Xem thêm →
  • 16.05.2021

Quy trình, Thủ tục Bảo vệ Luận văn Thạc sĩ

Hướng dẫn quy trình và các thủ tục cần thiết trong quá trình bảo vệ luận văn Thạc sĩ tại chương trình Sau đại học của trường Đại học Hoa Sen

Xem thêm →
  • 16.05.2021

Quy trình xét miễn môn học cho học viên chuyển đổi

Học viên khi chuyển từ trường, viện, cơ sở đào tạo khác sang học tại HSU sẽ được tạo điều kiện xét miễn các môn học viên đã học

Xem thêm →
  • 16.05.2021

[MBA] Hướng dẫn viết đề cương Luận văn Thạc sĩ QTKD

Hướng dẫn viết đề cương luận văn Thạc sĩ QTKD theo định hướng ứng dụng với kết cấu 3 chương

Xem thêm →