Quy trình xét miễn môn học cho học viên chuyển đổi

Để bảo vệ quyền lợi cho học viên khi chuyển từ trường, viện, cơ sở đào tạo khác sang học tại HSU, Viện sẽ xét miễn các môn học viên đã học từ các đơn vị này theo quy trình sau:

STT

Thời gian

Nội dung công việc

Người thực hiện

 

1

 Bước 1

Đăng ký chuyển cơ sở đào tạo

- Học viên nộp hồ sơ xin chuyển cơ sở đào tạo, viết đơn xin nhập học vào HSU (theo mẫu)

- Nhân viên kiểm tra hồ sơ học viên có đáp ứng yêu cầu của Viện và của trường hay không (đối chiếu với các tiêu chuẩn người học của HSU)

Nhân viên phụ trách học vụ và Học viên

 

2

Bước 2

Trong vòng 7 ngày làm việc

Xét môn học tương đương

* Nhân viên quản lý khóa học sẽ kiểm tra và đối chiếu

- Kết quả học tập của học viên ở cơ sở đào tạo khác.

- Danh mục môn học của Viện đào tạo SĐH của HSU đã công bố trên mạng.

- Thông báo cho học viên các môn học còn thiếu

- Học viên cam kết tiếp tục học ở HSU để kết thúc CTĐT tại HSU (Bản cam kết theo mẫu)

Viện ĐTSĐH (Chuyên viên phụ trách)

3

Trong vòng 2 ngày làm việc từ khi nhận được kết quả đối chiếu

Kiểm tra lần cuối và ra Quyết định công nhận các môn học tương đương à chuyển điểm cho hv.

Viện trưởng

4

 

Học viên đăng ký môn học và nộp học phí những môn còn thiếu

Học viên